Педагогічний аналіз за 2018-2019 навчальний рік

Реформування загальної середньої освіти передбачає модернізацію змісту освіти, що має ґрунтуватися на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, а саме головне – орієнтуватися на здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної середньої освіти - всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Окрім того, усі компетентності однаково важливі і взаємопов’язані: елементи, притаманні одній компетентності впливатимуть на формування інших.

Докорінні соціально-політичні зміни, актуалізація питань духовного відродження української нації, перехід до нових форм економічного життя висувають на чільне місце проблеми освіти, зокрема, проблеми підготовки вчителя до ефективної професійної діяльності в сучасних умовах. На якому б етапі свого шляху не знаходився вчитель, він ніколи не може вважати свої професійну концепцію остаточно завершеною. У цій принциповій відкритості відображається фундаментальна особливість розвитку особистості вчителя і його професійної свідомості.

Тому домінуючими принципами організації педагогічного процесу в гімназії є його природо-відповідність, індивідуалізація та непереривність. Дія цих принципів проявлятиметься, зокрема, у:

§ врахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів у побудові педагогічної комунікації з ними;
§ реорганізації навчального часу учнів, раціональному розподілі фізичних, психічних, розумових навантажень протягом дня, тижня, року;
§ запровадженні диференційованих навчальних програм відповідно до віку, нахилів, здібностей, обдарованості учнів під час організації гуртків за інтересами;
§ створенні разом з психологами, педагогами, батьками учня індивідуальної програми його саморозвитку в школі та забезпеченні оптимальних умов для її реалізації;
§ вивченні навчального матеріалу вищого рівня складності, що відбуватиметься в обумовлені терміни.

Перед гімназією постає завдання створити насичене і активне освітнє середовище, сприятливе для саморозвитку в ньому особистості учня. Насиченість освітнього середовища досягатиметься максимальною відкритістю, варіативністю навчального процесу, книг, спонтанністю педагогічного процесу в цілому, які зумовлять вільний пошук учням і вчителям оптимальних форм педагогічної взаємодії.

Активність освітнього середовища досягатиметься утриманням педагогами дослідницької позиції шляхом застосування вчителями теорії та практики розвивального, проблемного навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, інтеграції навчальних предметів на засадах їх викладання гуманітарним способом – в аспекти культури. Педагог у такій освітній системі водночас є дослідник, здатний розуміти дитину і співчувати їй.

Ефективність педагогічного впливу на учня в школі підвищуватиметься завдяки тісній співпраці з батьками, їх залученню до процесу складання і втілення індивідуальної програми саморозвитку дитини в школі, керівництва гуртками, активної участі в органах громадського самоврядування школи. Оскільки сьогодні діти відчувають великий дефіцит спілкування з батьками, школа покликана подбати про підвищення ефективності родинного виховання. Виховання в гімназії і в родині мусять скласти цілісну взаємодоповнюючу систему.

Управління школою – відкритою соціальною системою – матиме на меті забезпечення спонтанної педагогічної активності усіх її підсистем. Таке управління мусить бути гнучким, поєднувати вертикальні зв’язки між щаблями її ієрархії з горизонтальними зв’язками між тимчасовими творчими колективами педагогів і науковців, методичними кафедрами, педагогічною і методичною радою школи. Домінуючим принципом організації процесу управління школою буде принцип самоуправління.

Зміна пріоритетів в освіті викликала необхідність підвищення фахової майстерності педагогів. Методична робота в гімназії у 2018-2019н.р. здійснювалася відповідно до:

§ Конституції України;
§ Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування»;
§ Указів і розпоряджень Президента України;
§ Постанов Кабінету Міністрів України;
§ інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади;
§ Положення про організацію методичної роботи ГНТН;
§ рекомендацій ЦМСПС;
§ інших нормативних документів.

Методична робота була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителя, підвищення фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь шляхом участі в міських та шкільних методичних заходах та завдяки самоосвіті, що сприяло приведенню знань, умінь і навичок педагогів до сучасних вимог.

Особливістю методичної роботи гімназії є те, що вся робота з педагогами була підпорядкована єдиній проблемі: «Впровадження відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього» і спланована на діагностичній основі з урахуванням проблем сьогодення та рівня сформованості дидактичних умінь педагогів.

Навчально-виховний процес направлений на здібності, схильності, потреби і життєві плани кожного з вихованців, прагнення до створення необхідних умов для реалізації варіативної освіти в межах одного навчального закладу.

По-перше, навчально-виховний процес перебудований так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації в умовах „словесно-сидячої" педагогіки, а активна, самостійна, дослідницька, науково-пошукова діяльність.

По-друге, індивідуальність освітнього закладу потребує й професійно-особистісної індивідуальності вчителя, необхідність у координації діяльності педагогів, які працюють у класах однієї паралелі, але викладають різні предмети.

Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі сприяє продуктивній праці кожного вчителя.

Методичне обґрунтування дозволяє працювати на рівні сучасних педагогічних технологій, ефективних методів викладання.

Гімназія як соціально-педагогічна система складається з багатьох підсистем, та центральну з них становить учнівський колектив, на який працюють адміністрація, педагоги, батьки. Так, в освітній процес міцно увійшла теорія, згідно з якою учень самостійно, під керівництвом викладача, займається конструюванням знань. Навчання шляхом діяльності в багато разів продуктивніше, ніж шляхом «слухання», тому вся система роботи вчителів спрямована на організацію творчої діяльності кожної особистості.

У 2018-2019 навчальному році значного поширення набули в закладі нетрадиційні форми методичної роботи: самопрезентації, аукціон педагогічних ідей, майстер-клас, педагогічні консультації та тренінги.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту» (ст.27), «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН, з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів, стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Встановлена та підтверджена кваліфікаційна категорія та педагогічне звання:

· «спеціаліст вищої категорії» – 4 учителя;
· «спеціаліст І категорії» – 3 учителів;
· «спеціаліст ІІ категорії» – -;
· «старший учитель» – 1 учитель;
· «учитель-методист» – 1 учитель.

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи гімназії.

Однією з форм підвищення кваліфікації вчителя є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов’язковим є ознайомлення педагогів із можливостями, які надають підвищення кваліфікації. У 2018–2019 навчальному році підвищили кваліфікаційну категорію 3 педагогічних працівники на курсах в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Соломка В.М., вчитель математики, Єрмаков Д.О., вчитель інформатики, Петрова Л.О., бібліотекар. Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який містить вимоги щодо опрацювання післякурсового завдання. Кожен вчитель бере участь у дистанційних курсах та тренінгах.

Використання ІКТ вносить істотні зміни в діяльність педагога, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, саме тому педагогічні працівники беруть участь у різноманітних обласних та міських заходах.

У 2018-2019 н.р. було проведено 403 методичних та навчально-виховних заходи. З них:

§ засідань методичних об'єднань – 16
§ засідань семінарів-практикумів – 6
§ занять Школи молодого вчителя – 2
§ засідань творчих груп – 12 (разом з роботою між засіданнями)
§ індивідуальних та групових консультацій – 169
§ нарад при заступнику директора гімназії – 16
§ засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами – 4
§ засідань семінарів-практикумів для керівників шкільних ЦМО – 2
§ нарад при директорові – 16
§ проведено семінарів для педагогів міста та області – 6
§ взяли участь у виїзних семінарах – 19
§ проведено семінарів-практикумів для педагогів, що проводять фахову перепідготовку в КОІППО – 4
§ проведено виховних заходів (бесід, круглих столів, інтелектуальних ігор «Правове казино», «Ключі від форту «Безпека», «МатШоу», «Що? Де? Коли?», КВК, брейн - рингів, диспутів, дискусій, вечорів відпочинку) – 48
§ відкритих уроків – 39
§ батьківських зборів – 44.

За 2018-2019 навчальний рік видано друком:

· 87 буклетів з таких предметів, як: правознавство, біологія, хімія, математика, фізика, історія, зарубіжна література, англійська мова, українська мова, українська література, географія, основи здоров’я;
· 25 сценаріїв виховних заходів;
· 6 бесід з безпеки життєдіяльності.

Дитяча редакція шкільної телекомпанії „ОКО" підготувала до ефіру 8 тематичних радіопередач, 3 випуски відеоновин «Гімназійний кур'єр», знято та змонтовано 18 відеофільмів про навчання та дозвілля учнів ГНТН.

Медіатека гімназії поповнилася 35 навчальними відеофільмами, 23 записами навчально-виховних заходів, що проводилися в гімназії, 134 презентаціями з шкільних предметів, 5 мультимедійними проектами.

Сьомий рік педагоги закладу видають друком альманах «Знання – це сила!». У 2018-2019 н.р. вийшло – 9 номерів:

1. № 1 (111). Тема: «Соціальні мережі», вчитель технологій Єрмаков Д.О.;
2. № 2 (112). Тема: «Смертна кара. «ЗА» та «ПРОТИ», вчитель правознавства Ліфер О.А.;
3. № 3 (113). Тема: «Не дай СНІДу шанс!», вчитель основ здоров’я Ліфер О.А.;
4. № 4 (114). Тема: «Портрет Доріана Грея», вчитель світової літератури Томак І.І.;
5. № 5 (115). Тема: «Південно-Африканська Республіка», вчитель географії Козка В.В.;
6. № 6 (116). Тема: «Містичний Гоголь», бібліотекар Петрова Л.О.;
7. № 7 (117). Тема: «Цивільний захист населення», вчитель основ здоров’я Ліфер О.А.;
8. № 8 (118). Тема: «Собака у житті людини», вчитель біології Карпуніна Р.І.;
9. № 9 (119). Тема: «Австралія», вчитель географії Козка В.В.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників гімназії дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Рівень навчальних досягнень учнів по класах у 2018-2019 н.р.:

Класи % якості знань Рейтинг
5 85 2-3
6 77 5
7 66 8
8 70 7
9 74 6
10 83 4
11-І 89 1
11 -ІІ 85 2-3
* % якості знань включає в себе бали високого та достатнього рівнів знань

Відповідно до узагальнених даних таблиці, найкращий середній результат мають учні 11-І класу (вихователь Шльонська Т.А.). Слідом за ним йдуть результати учнів 11-ІІ та 5 класів (вихователі Томак І.І. та Лінчевська Т.Г.). Найнижчий рівень навчальних досягнень мають учні 10 та 6-го класів (вихователі Боса О.В та Козка В.В.). Учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень – немає.

Результати проведення ДПА в 9-х класах

Рів-ні Бали, % Укр. мова Математика Англ. мова
Кількість учнів 30 30 30
Кількість учнів звільнених від ДПА 1 1 1
Високий рівень 12 11 10 25 12 28
% 83 41 97
Достатній рівень 9 8 7 4 13 1
% 17 45 3
Середній рівень 6 5 4 - 4 -
% - 14 -

Як видно з даних, наведених у таблиці, в середньому 74% учнів 9-го класу виконали завдання ДПА та отримали бали високого рівня, 22% учнів отримали бали достатнього рівня, решта балів – середнього рівня, що складають в середньому 4%. Жоден з учнів не отримав бал початкового рівня знань. В цілому, результати ДПА в 9-х класах співпадають з річним оцінюванням з відповідних предметів.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навиків самоосвіти і самовдосконалення.

Високому рівню знань, зацікавленості до навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів гімназії:

§ робота з обдарованими і здібними учнями;
§ залучення школярів до участі в конкурсах різних напрямів і рівнів;
§ проведення предметних тижнів, інтелектуальних ігор;
§ робота предметних гуртків;
§ участь школярів у предметних олімпіадах.

Участь учнів гімназії у міських предметних олімпіадах:

№ п/п
Учень
Клас
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
Вчитель
Українська мова та література
1
Тимченко Марія
7
І
Висоцька В.М.
2
Бевз Валерія
8
ІІ
Кожухар І.А.
Правознавство
3
Заболотня Марія
10
І
Ліфер О.А.
4
Мала Олена
9
ІІ
Ліфер О.А.
Англійська мова
5
Шевчук Дмитро
10
І
Косенко Н.І.
6
Заболотня Марія
10
ІІ
Косенко Н.І.
7
Паіцика Альона
11-2
ІІ
Зіноватна-Краснова Я.І. 
Математика
8
Александрова Діана
6
ІІІ
Сімейко А.І.
9
Ковальов Андрій
6
ІІІ
Сімейко А.І.
10
Сірікова Ольга
9
ІІІ
Сімейко А.І.
11
Старенька Катерина
10
ІІІ
Соломка В.М.
12
Шкаленко Ганна
11-1
ІІІ
Сімейко А.І.
Інформатика
13
Кузенний Роман
8
І
Єрмаков Д.О.
14
Сірікова Ольга
9
І
Єрмаков Д.О.
15
Бондаренко Богдан
9
ІІ
Єрмаков Д.О.
16
Крамаренко Владислав
9
ІІ
Єрмаков Д.О.
17
Старенька Катерина
9
ІІІ
Єрмаков Д.О.
18
Шкаленко Ганна
11-1
ІІІ
Єрмаков Д.О.
Польська мова
19
Ковальов Іван
9
ІІІ
Зубричева О.В.
Біологія
20
Кузьменко Назар
8
І
Карпуніна Р.І.
21
Наумова Аліна
9
ІІ
Карпуніна Р.І.
22
Полонська Катерина
10
ІІ
Карпуніна Р.І.
23
Оглоб’як Анна
11-2
ІІ
Карпуніна Р.І.
24
Федорчук Ксенія
10
ІІІ
Карпуніна Р.І.
Хімія
25
Кузенний Роман
8
І
Баланенко В.В.
26
Яцентюк Олексій
7
І
Баланенко В.В.
27
Макарук Катерина
9
ІІ
Баланенко В.В.
28
Шевчук Дмитро
10
ІІ
Баланенко В.В.
29
Федорчук Ксенія
10
ІІІ
Баланенко В.В.
30
Кадлецов Денис
11-2
ІІІ
Баланенко В.В.
Історія
31
Заболотня Марія
10
ІІІ
Краснова Л.С.
32
Оглоб’як Анна
11-2
ІІІ
Краснова Л.С.
Інформаційні технології
33
Сірікова Ольга
9
І
Фролова Н.М.
34
Крамаренко Владислав
9
ІІ
Фролова Н.М.
Географія
35
Шаповалов Єгор
11-1
І
Козка В.В.
36
Шевчук Дмитро
10
ІІ
Козка В.В.
37
Мандат Артем
8
ІІІ
Козка В.В.
Економіка
38
Любаненко Олександра
11-1
І
Сімейко А.І.

Як видно з таблиці, учні гімназії здобули 38 призових місць у міському етапі предметних олімпіад. Вчитель хімії Баланенко В.В. та інформатики Єрмаков Д.О. підготували по 6 переможців, вчитель математики Сімейко А.І. та біології Карпуніна Р.І. підготували по 5 переможців, вчитель географії Козка В.В. підготувала по 3 призерів.

Участь учнів гімназії у обласних олімпіадах:

№ п/п
Учень
Клас
І 
ІІ 
ІІІ 
Вчитель
Англійська мова
1
Шевчук Дмитро
10
ІІ
Косенко Н.І.
Інформатика
2
Кузенний Роман
8
І
Єрмаков Д.О.
3
Сірікова Ольга
9
ІІ
Єрмаков Д.О.
4
Крамаренко Владислав
9
ІІІ
Єрмаков Д.О.
Біологія
5
Кузьменко Назар
8
І
Карпуніна Р.І.
6
Оглоб’як Анна
11-2
ІІ
Карпуніна Р.І.
Хімія
7
Кузенний Роман
8
ІІ
Баланенко В.В.
Правознавство
8
Заболотня Марія
10
ІІ
Ліфер О.А.
Географія
9
Шаповалов Єгор
11-1
І
Козка В.В.
Інформаційні технології
10
Сірікова Ольга
9
І
Фролова Н.М.

І місць – 4; ІІ місць – 5; ІІІ місць – 1.

У порівнянні з минулим роком – зменшилася кількість переможців ІІІ етапу, але кардинально підвищилася якість – 4 перших місць, замість одного у 2017-2018 н.р.

4 учня взяли участь, а 2 з них стали переможцями IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

Шаповалов Єгор – ІІІ місце з географії (11 клас) та Кузьменко Назар - І місце з біології (8 клас).

За результатами складання ЗНО – гімназія НТН посіла 147 місце, піднявшись з 286 місця у минулому році із середнім результатом - 166.7 б.

Результати вступу випускників гімназії до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації:

У 2019 році всі учні 11 класу гімназії пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання і показали такі результати:

Українська мова Математика Історія України Англійська мова Біологія Фізика Хімія
9,0 9,2 9,6 9,0 8,4 8.3 12

Виховна робота гімназії НТН відповідала нормативно-правовій базі, яка включає в себе:

§ Закон України «Про освіту»;
§ Закон України «Про загальну середню освіту»;
§ Національну доктрину розвитку освіти України в XXI столітті;
§ Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
§ Закон України «Про засади державної мовної політики»;
§ Постанову Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
§ Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»;
§ Постанову Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- виховного процесу»;
§ Національну програму патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
§ Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»).

Основними напрямами виховної роботи в гімназії є:

§ патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;
§ правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до сексбізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні протиправних дій. Разом з тим правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;
§ трудове виховання, яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок, усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;
§ моральне виховання, мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
§ художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів гімназії з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному вихованні має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
§ екологічне виховання, завданням якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й учнів;
§ фізичне виховання та збереження життя й здоров’я учнів мають на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток дітей, учнівської молоді неможливий. Цьому сприяє пропагування культу здорової особи на прикладах життя вітчизняних спортсменів, видатних діячів держави. У зв'язку із складною демографічною динамікою в Україні важливого значення набувають дії держави, спрямовані на збереження репродуктивного і фізичного здоров'я громадян України. Діяльність у цьому напрямі спрямована на виконання відповідних актів уряду, органів влади на місцях.

Шляхи реалізації поставлених перед гімназією завдань такі:

§ участь у конкурсах, вікторинах, акціях, змаганнях, рейдах, конкурсах-оглядах тощо;
§ участь у колективно-творчих справах;
§ співпраця з учнівським парламентом (участь у виборах активу учнівського самоврядування);
§ участь у засіданнях сесій Міського парламенту дітей;
§ розподіл ролей лідера, керівника, організатора, помічника тощо;
§ безпосередня участь у діяльності учнівського самоврядування;
§ організація конкурсів, змагань, вікторин, робота над проведенням засідань, рейдів, конференцій;
§ тісна співпраця з педагогічним колективом;
§ співпраця з благодійними організаціями, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами міста, волонтерська діяльність тощо;
§ самостійне проведення конкурсів, вікторин, рейдів тощо.

Структура виховної роботи

На основі Концепції розвитку, перспективного плану та річного плану роботи гімназії на 2017-2018 навчальний рік був розроблений план виховних заходів з учнями 5-11 класів. У виховній системі гімназії простежується наступність у вихованні. Враховуючи вікові особливості учнів, їх соціальний досвід та життєві компетенції, на різних рівнях ставляться різні завдання та використовуються різні шляхи реалізації даних задач.

Враховуючи педагогічну проблему гімназії «Розвиток відкритої соціально-педагогічної системи «Школа майбутнього», діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України.

Методичне об’єднання вихователів протягом навчального року впроваджувало систему виховної роботи «Сім скрижалей», яка складається з таких напрямків:

§ «Я - громадянин», координатор - вихователь Томак І.І.;
§ «Поважаю чуже Я, як своє», координатор - вихователь Миценко М.Є.;
§ «Я – творча особистість», координатор - вихователь Туз Т.А.;
§ «Я – частка природи», координатор - вихователь Карпуніна Р.І.;
§ «Я + родинне МИ», координатор - вихователь Шльонська Т.А.;
§ «Я хочу, можу та буду!», координатор - вихователь Козка В.В.;
§ «Я через моє Я», координатор - вихователь Боса О.В.

Зокрема розширилася тематика виховних заходів, урізноманітнено форми, збільшено кількість сценаріїв та методичних порад щодо їх проведення. Протягом навчального року банк розробок позакласних заходів збільшився на 37 сценаріїв.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів

Особистість формується у процесі соціалізації, тобто в результаті засвоєння суспільного досвіду, що передбачає організацію цілеспрямованої й організованої взаємодії в системах «дорослі – діти» і «діти – діти», яка реалізується в межах гімназії.

Робота із соціальної адаптації учнів ведеться планово й має свої закономірності. Навчальний рік починається з вивчення учнями на класних годинах Статуту гімназії й правил внутрішнього розпорядку, їх основних вимог. Питання виконання учнями правил знаходиться на постійному контролі в класних колективах, на рівні шкільного учнівського самоврядування й адміністрації гімназії.

Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-орієнтованого підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей дитини.

Основним у виховній роботі є прагнення керувати не особистістю, а процесом її розвитку. Розвиток особистості відбувається насамперед у навчально-виховній діяльності (урочний та позаурочний), в різноманітному і цікавому житті гімназії, в роботі об’єднань за інтересами, у вільному спілкуванні.

Виховна робота в закладі досягла того рівня, коли на всіх щаблях (середньому, старшому) звертається увага на формування в учнів глибоких і міцних систематичних знань, максимально стимулюється самостійна діяльність, розвиваються творчі інтереси, цілеспрямовані, творчі пошуки, високі морально-етичні якості.

В гімназії працює психологічна служба у складі практичного психолога. Вона бере активну участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку учнів, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров’я.

§ Проводиться психолого-педагогічна діагностика дітей, колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку для визначення причин, що ускладнюють виховання та навчання дитини.
§ Серед напрямків роботи практичного психолога є такі:
§ визначення психологічної готовності дітей до навчання;
§ виявлення дітей, які потребують корекційно-відновлювальної або розвивальної роботи;
§ визначення рівня індивідуальних вимог, доцільних на початку навчання; психологічний супровід процесу пристосування п’ятикласників до шкільного життя (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період);
§ індивідуальна психодіагностика для визначення причин труднощів адаптації;
§ консультування вчителів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з такою категорією дітей);
§ робота з профілактики дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої ланки, від середньої до старшої (виявлення можливої «групи ризику» дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами у навчанні, поведінці, які займають у класі позицію «відторгнутих»;
§ визначення причин труднощів та розробка шляхів їх подолання).

Робота з обдарованими дітьми є невід'ємною частиною завдань соціально-психологічної служби: психодіагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом, виявлення талановитих і обдарованих дітей, індивідуальні психологічні консультації для таких дітей і їхніх батьків.

Практичний психолог здійснює супровід розвитку підлітків: стимулює до саморозвитку та самовиховання, консультує з особистісних проблем, допомагає в кризових ситуаціях.

Служба співпрацює з Міським центром зайнятості з метою допомоги старшокласникам у професійному самовизначенні. Спільно з ним проводяться діагностика професійних нахилів, інтересів, здібностей, профорієн-таційні бесіди та ігри, індивідуальні професійні консультації.

Практичний психолог займається вивченням дітей, які потребують спеціального корекційного навчання, він здійснює супровід учнів "групи ризику", дітей соціально-незахищених категорій, проводить з ними психологічну діагностику важковиховуваності, розробляє програми педагогічної і психологічної корекції девіантної поведінки підлітків, індивідуальної психокорекції емоційно-вольової сфери.

З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх психологічна служба з'ясовує мотиви девіантної поведінки, проводить індивідуальні бесіди, обговорення ситуацій у групі чи класному колективі, здійснює психокорекцію, проводить консультації з педагогами і батьками щодо вибору відповідних виховних заходів.

Важливим напрямком у роботі соціально-психологічної служби є орієнтація учнів на здоровий спосіб життя: робота з профілактики тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, СНІДу (проведення тренінгів з розвитку навичок прийняття рішення щодо захисту від тиску з боку одно­літків, рейдів "Ні – палінню!", конкурсу плакатів, соціальної реклами.

Практичний психолог проводить соціометричні дослідження в учнівських колективах, надає першу психологічну допомогу при загрозі суїциду, здійснює корекційно-відновлювальну роботу, надає допомогу вихователям з формування здорового психологічного клімату в учнівському колективі, проводить психологічне консультування педагогів, вихователів, батьків.

Психолог надає підтримку дітям трудових мігрантів, сприяє формуванню у дітей поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії.

Безпосередньо важливою є і психологічна просвіта учнів та батьків. Традиційно проводяться психолого-педагогічні семінари, батьківський всеобуч, батьківські збори, присвячені проблемам психологічного розвитку дітей та труднощам у навчанні та вихованні.

Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах. Практичний психолог співпрацює із соціальною службою для молоді та службою в справах неповнолітніх.

Перед сучасним навчальним закладом виникає чимало проблем, але найболючіша з них – негативні прояви асоціальної поведінки учнів (грубість, недисциплінованість, тютюнопаління та ін.), що є соціальною загрозою й потребує наполегливої боротьби з ними.

Організація профілактичної роботи в гімназії проводиться системно, на достатньому рівні: функціонує рада профілактики, до складу якої входить заступник директора з навчально-виховної роботи, педагоги, вихователі, представники служби у справах неповнолітніх, яка надає соціальну допомогу вихователям у проведенні профілактичної роботи з учнями. Засідання проводяться згідно з графіком. Вихователі й адміністрація гімназії приділяють багато уваги контролю за поведінкою та станом відвідування учнями навчальних занять.

Соціальна адаптація учнів у закладі здійснюється на підставі Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів.

Діяльність педагогічного колективу гімназії щодо соціальної адаптації учнів є плановою і цілеспрямованою.

Упровадження інтерактивних технологій в практику виховної роботи дає позитивні результати.

На основі річного плану роботи гімназії на 2018-2019 навчальний рік був розроблений план виховних заходів закладу, у якому діяльність педагогічного колективу спрямована на виховання життєво компетентного випускника, гуманіста, патріота, громадянина України.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями міського методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, методична робота у 2018-2019 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня в умовах компетентністного підходу до освітнього процесу

1 вересня гімназія відзначала День знань. Свято було проведено у концертній залі обласної філармонії. Відповідальна за захід – вихователь 11-1 класу Шльонська Т.А. Концертна програма складалася з 12 номерів художньої самодіяльності учнів гімназії. Учні отримали грамоти та дипломи, які вони вибороли у змаганнях та конкурсах, що відбулися у літні місяці.

У вересні відбулась ротація до органів учнівського самоврядування. Та вибори Президента Правління учнівського самоврядування. Переміг учень 9 класу Ковальов Іван. Він та очільники міністерств самоврядування брали участь у 3 засіданнях міського парламенту дітей.

Працювали органи учнівського самоврядування – усі 6 міністерств.

Зокрема, робота міністерства внутрішніх справ, охорони і порядку та міністерства інформації направлялася у русло підтримання у закладі дружніх стосунків між різними групами учнів за віком та статтю,матеріальним достатком, а також на збереження шкільного майна, чергування по гімназії.

Багато уваги міністерства приділяють питанню налагодження дисципліни в учнів. Одночасно з традиційними фор­мами роботи міністерством інформації випускались бюлетені, випуски телевізійних новин «Гімназійний кур’єр»,проводились виставки, концерти, конкурси фото- та відеоаматорів.

Створено 14 відеофільмів про навчальний заклад та загальношкільні заходи: «Свято першого дзвоника 2018», «ХХV фестиваль «Золота осінь Славутича», «Подорож до Одеси», «VІІІ Міжнародний дитячо-молодіжний фестиваль «Фолькові інспірації», «Посвята у гімназисти», «Новорічна казка», «Подорож до Кракова», «V Міжнародний фестиваль «Нові Вершини», «День самоврядування 2019», «Подорож до Києва», «Подорож до Львова», «Подорож до Картопляної Академії», «Творчий звіт - 2019», «Випускний вечір – 2019».

Міністерство культури керувало підготовкою багатьох свят: «Першого дзвоника», «Посвяти у гімназисти», «Козацькі розваги», «Міс та Містер гімназії», «Останнього дзвоника», творчого звіту 9-го класу, випускного вечора 11-х класів, новорічних заходів, трьох випусків «Гімназійного кур’єру».

Члени міністерства охорони здоров’я, Червоного Хреста та спорту проводили рейди, зокрема «Запізнення»; разом із медичною сестрою перевіряли зовнішній вигляд учнів та наявності засобів особистої гігієни. У грудні 2018 року була проведена благодійна акція «Рука допомоги». Було зібрано одяг, іграшки, канцтовари, книжки, солодощі для дітей, що тимчасово перебувають у «Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей».

Учні 7, 9 та 11-2 класів взяли участь у благодійній акції «Листи Ангелів», які були передані у відділення обласної дитячої лікарні для онкохворих дітей. Згодом група учнів проведе майстер-клас для цих дітей у стінах лікарні. Представник Міжнародної благодійної організації «Янгол життя» пані Наталля зустрілася з учнями 5, 6, 7, 9 та 11-2 класів та розповіла про реакцію дітей на їхні листи, закликала продовжити цю акцію.

Президент учнівського самоврядування створив офіційну сторінку ГНТН в «Instagram», ініціював та організував проведення:

§ конкурсно-розважальної програми «Міс та Містер гімназії»
§ зустріч з представниками громадської організації «Хмарочос», які провели 3 майстер-класи для учнів 5-7 класів зі створення флікерів, що відбивають світло фар автомобілів у ночі, щоб водії своєчасно помітили дітей на дорозі;
§ зустріч з представниками громадської організації «Серця матерів» та воїном АТО-ООС.

Представники самоврядування допомагали організовувати вчителю фізичного виховання спортивні змагання у гімназії та під час організованих виходів та виїздів за межі закладу.

Учні переглянули 10 концертних програм у обласній філармонії та 8 разів здійснили організований вихід до кінотеатру «Портал».

Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, вихователі організували відвідування 38 музеїв у Києві, Львові, Полтаві, Мінську, Лодзі, Кропивницькому, Одесі, Кіровоградській та Черкаській областях.

Наприкінці вересня учні 11-2 класу (вихователь Томак І.І.) організували та провели невелику концертну програму до Дня працівників освіти.

На початку листопада відбулось дійство «Посвята у гімназисти» для учнів 5 класу (вихователь Лінчевська Т.Г.). Допомагали створити урочисту атмосферу учні 8 класу (вихователь Туз Т.А.).

Вчителі української мови і літератури (Висоцька В.М. та Кожухар І.А.) у листопаді організували та провели Місячник української писемності і мови, під час якого був проведений Єдиний день грамотності, виставки стінних газет, конкурси та вікторини з української мови, інсценізації казок, конкурси читців.

Протягом грудня відбулися заходи Місячника морально-правового виховання, організованого вчителем правознавства Ліфером О.А., під час якого проведено три тематичні тижні:

§ Тиждень толерантності та взаєморозуміння (03-06 грудня 2018 року);
§ Всеукраїнський тиждень права (07-14 грудня 2018 року);
§ Тиждень профілактики шкідливих звичок(17-21 грудня 2018 року).

Вчитель основ здоров’я Ліфер О.А. керує інтелектуальним клубом «Правове казино», що працює для учнів 9-10 класів, під час засідань якого обговорювались те­ми: «Куріння та здоров'я дітей», «Нікотинова залежність», «Наркотики: спробува­ти чи ні?», «Наслідки, які можна передбачити», «Наркотики й хвороби». Також проводяться бесіди з батьками та індивідуальні бесіди з учнями, виставки малюнків та плакатів з атнитютюновою, антиалкогольною та антинаркотичною рекламою.

На інформаційних панелях, під час перерв, демонструвались відеоматеріали (мультфільми та соціальні відеоролики) про права дитини та людини.

Першого грудня пройшов у гімназії День боротьби зі СНІДом та ВІЛ-інфікуванням. Старшокласники взяли участь у виставці плакатів та переглянули відеофільми на цю тематику. Учні 5-8 класів переглянули популярний мультсеріал «Від доктора Панацейка» та 6 мультимедійних проектів.

11 грудня 2018 р. у 5-11 класах гімназії відбувся Єдиний урок «Подорож країною Закону та права» з нагоди проголошення Загальної Декларації прав людини.

У грудні відбулась благодійна акція «Рука допомоги» зі збору одягу, взуття, канцтоварів та дитячої літератури для дітей, що тимчасово перебувають у «Обласному Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кіровоградської обласної ради».

Вихователь 8 класу Туз Т.А. організувала та провела напередодні Нового року родинне свято, на якому були присутні діти, їхні батьки, дідусі та бабусі. Новорічна вистава «Лускунчик» не залишила байдужими жодного глядача.

У лютому учні 5, 6, 7 класів зустрілися з представниками громадської організації «Хмарочос». Під час практичної частини зустрічі учні зробили світлоповертаючі елементи, яки носили на своїх рюкзаках.

Представники міністерства культури учнівського самоврядування організували та провели у лютому захід до Дня святого Валентина «Міс і Містер гімназії». Вихователь Миценко М.Є. та учні 7 класу створили велику фотозону до свята.

Яскравим та незабутнім став День самоврядування, який відбувся 21 березня 2019 року. Учні проведи замість вчителів 25 уроків у 5-11 класах та виконували обов’язки 24 посадових осіб. Під час Дня самоврядування у закладі усі учасники освітнього процесу дотримувались встановлених норм поведінки, були дисциплінованими та до своїх тимчасових обов’язків ставилися відповідально.

Організовано відбувся 18 квітня День цивільного захисту у ГНТН. Персонал та учасники освітнього процесу відпрацювали навички евакуації з приміщення, застосування засобів індивідуального захисту. Відповідальний за захід – заступник директора з НВР Ліфер О.А.

Вихователь Туз Т.А. 8 класу з учнями організувала та провела загальношкільний захід «Вишиванка – оберіг щасливої долі». Оформила фотовиставку, провела конкурс вишиванок. Крім того – учні 8 класу вже три роки поспіль доглядають за шкільним акваріумом.

Наприкінці травня відбулась зустріч з представниками громадської організації «Серця матерів Кіровоградщини», які розповіли про свою діяльність учням 8 та 9 класу.

Свято «Останнього дзвоника» відбулося 31 травня у концертній залі обласної філармонії. Відповідальна за захід вихователь Боса О.В. та учні 10 класу. На заході були присутні близько 500 глядачів – батьків та інших родичів учнів ГНТН.

Творчий звіт учнів 9 класу відбувся 16 червня у концертній залі обласної філармонії. Концертну програму переглянули близько 250 батьків, бабусь, дідусів та друзів дев’ятикласників. Відповідальна за захід – вихователь Карпуніна Р.І.

Випускний вечір учнів 11-х класів відбудеться 29 червня у концертній залі обласної філармонії. Відповідальні за захід вихователі Томак І.І, та Шльонська Т.А.

У 2018-2019 навчальному році відбулись позакласні заходи з предметів:

Вчитель української мови та літератури Висоцька В.М.:

§ брала участь у організації Місячника української писемності та мови;
§ організувала участь учнів гімназії у Міжнародному мовно-літературному конкурсі творчих робіт імені Тараса Шевченка;
§ організувала участь учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика;
§ підготувала захід «Мовно-літературна мозаїка «А чи знаєте ви?», 7 кл.;
§ організувала виставку постерів «Мова – ДНК нації», 11-I кл..
§ підготувала учнів 6 класу до участі в інтегрованому уроці «Соборність України»;
§ організувала проведення Міжнародного дня рідної мови в гімназії (21 лютого);
§ підготувала друковану продукцію «Уникайте помилок» (на допомогу старшокласникам при підготовці до ЗНО»;
§ провела вернісаж педагогічних сюжетів (повторення і систематизація знань учнів) 11-1 клас (березень);
§ провела засідання в літературній вітальні «Поезія – це мова молодих» (лютий);
§ щомісячно проводила експрес-огляд сучасної літератури «Радимо прочитати»;
§ організувала вшанування пам’яті Тараса Шевченка в ГНТН «І доля, і муза, і слава».

Вчитель української мови та літератури Кожухар І.А.:

§ організувала участь учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика);
§ брала участь у проведенні Єдиного дня грамотності (написання диктанту українською мовою);
§ провела урок-гру «Подорож до країни Лексикології», 5 клас;
§ організувала проведення вікторини «Знавці української мови», 8 клас;
§ організувала учнів для відвідання перегляду п’єси «Наталка Полтавка» І.Котляревського у Кіровоградському академічному українському музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького;
§ уклала збірку казок «Казки нашого класу», 5 клас.
§ підготувала учнів 10 класу до участі в інтегрованому уроці «Соборність України»;
§ була членом журі міського етапу обласного конкурсу «Чорнобиль з пам’яті не стерти» в номінації «Художній твір»;
§ провела відеовікторину «Чи знаємо ми біографію та творчість Т.Шевченка?», конкурс читців поезій Т.Г. Шевченка, конкурс ілюстрацій до творів Кобзаря;
§ підготувала учнів до участі у міському конкурсі художнього слова та акторської майстерності «Театральна молодь літературного міста».
§ У номінації «Театр» учні 10 класу представили інсценізацію уривку комедії І.Карпенка-Карого «Сто тисяч», а в номінації «Художнє слово» учениці Ярових Діана (10 клас) та Куліковська Софія (5 клас) декламували поезії письменниці з Кропивницького Антоніни Царук (ІІ місце);

Вчитель зарубіжної літератури Томак І.І.:

§ брала участь у підготовці та проведенні ІІІ Міжнародної гри із зарубіжної літератури «Sunflower».
§ організувала та провела V літературний фотоконкурс «Образ, сердцу милый»;
§ організувала та провела Тиждень зарубіжної літератури «Під пурпуровими вітрилами…» (з 26.11 по 03.11.2018 р);
§ підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила!» № 4 (114). Тема: «Портрет Доріана Грея».

Вчитель російської мови та зарубіжної літератури Туз Т.А:

§ брала участь у підготовці та проведенні ІІІ Міжнародної гри із зарубіжної літератури «Sunflower»;
§ організувала та провела Тиждень зарубіжної літератури «Під пурпуровими вітрилами…» (з 26.11 по 03.11.2018 р);
§ брала учать у відкритому засіданні Міжрегіональної творчої групи учителів української та зарубіжної літератури «Ключ до Слова» у м.Кременчук;
§ підготувала та провела святкування Дня вишиванки «Вишиванка – оберіг щасливої долі».

Вчитель англійської мови Косенко Н.І.:

§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Greenwich».
 • провела КВК з теми «Охорона здоров’я», 7 клас;
 • провела брейн-ринг з теми «Засоби масової інформації», 9 клас.

Вчитель англійської мови Зіноватна-Краснова Я.І.:

§ організувала та провела КВК «Tea Time»;
§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Greenwich»;
§ продовжила роботу по розробці методичного посібника «Swineherd»;
§ провела англомовну гру «Food Game»;
§ Організувала та провела між хлопцями та дівчатами 8-го класу музичний батл «In the World of Music»;
§ з учнями всіх класів були проведені заходи до Дня св. Валентина;
§ провела брейн-ринг «Найкмітливіший знавець англійської мови».

Вчитель математики Сімейко А.І:

§ провела інтелектуальну гру «Найрозумніший», 6 клас;
§ провела «Математичний брейн-ринг» для учнів 9 класу;
§ провела інтелектуальну гру «Матшоу», 11 клас, травень;
§ провела економічну гру «Весела економіка», 11 клас, травень.

Вчитель математики Соломка В.М.:

§ провела інтелектуальну гру «Найрозумніший» у 10 класі;
§ провела інтелектуальну гру «Найрозумнїший» у 5 класі;
§ організувала та провела математичне КВК для учнів 5 класу.

Вчитель фізики, астрономії та креслення Буров О.М:

§ провів конкурс «Юні Архімеди» у 7 класі;
§ у рамках святкування 100-річчя Академії наук провів урок «Борис Євгенович Патон. 56 років на посту Президента».

Вчитель економіки Сімейко А.І:

§ здійснювала методичний супровід учасників заочного туру міського конкурсу з економіки «Стратегія фірми»;
§ підготувала Любаненко Олександру, ученицю 11-1 класу, до участі в олімпіаді з економіки економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті (заочний та очний тури). Досягнення - ІV місце та цінний приз для учениці.

Вчитель історії Краснова Л.С.:

§ організувала зустріч учнів з науковцем, істориком та дослідником, Миторфаненко Ю.С., який прочитав лекції «Український погляд на події 1917-1922 рр.» та «Таємниці Байгорода», 10-11 класи;
§ організувала конкурс відеопрезентацій «Вулицями нашого міста», 9 клас.

Вчитель правознавства Ліфер О.А.:

§ підготував та провів Місячник морально-правового виховання;
§ організував виставку «Права та обов’язки громадян України»;
§ провів інтелектуальну гру «Правове казино». Тема гри: «Держава та право», 9 клас;
§ провів інтелектуальну гру «Правове казино». Тема гри: «Юридична відповідальність», 10 клас;
§ провів інтелектуальна гру «Правове казино». Тема гри: «Право на працю», 10 клас;
§ підготував та видав шкільний альманах «Знання – це сила!» №3(113). Тема: «Смертна кара – «ЗА» та «ПРОТИ»;
§ провів екскурсію для учнів 10 класу до Кіровоградського науково-дослідного експериментально-криміналістичного центру МВС України.

Вчитель біології Карпуніна Р.І.:

§ провела позакласний захід: «Любіть природу!.»,11-ті класи;
§ впроваджує заходи проекту «Біоетика» Всеукраїнського благодійного фонду «Щаслива лапа»;
§ організувала і провела позакласні заходи по захисту безпритульних тварин;
§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі «Геліантус»;
§ організувала подорож учнів 11 класу до столичних університетів: Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету культури.
§ підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила!» № 8 (118). Тема: «Собака у житті людини».

Вчитель хімії Баланенко В.В.:

§ організувала та провела вікторину «Феномен М.В.Ломоносова», 8 клас;
§ провела урок-змагання «Подорож до країни Хіміландія», 7 клас;
§ організувала та провела захід з органічної хімії «Хімічний калейдоскоп»;
§ провела інтелектуальну гру «Незвичайне у звичайному», 9 клас;
§ провела урок-змагання «Подорож до країни Хіміляндія», 7 клас.

Вчитель географії Козка В.В.:

§ провела Тиждень екологічного виховання;
§ організувала виставку малюнків на тему: «Світ очима дітей»;
§ впровадила заходи проекту «Біоетика» Всеукраїнського благодійного фонду «Щаслива лапа»;
§ провела КВК на тему «Літосфера», 6 клас;
§ організувала та провела КВК з учнями 7 класу на тему «Південна Америка»;
§ підготувала та видала шкільні альманахи «Знання – це сила!» № 5 (115). Тема: «Південно-Африканська Республіка», № 9 (119). Тема: «Австралія».

Вчитель інформатики Фролова Н.М.:

§ організувала участь учнів гімназії у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»;
§ підготувала учнів до участі у місцевому етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді міста «IT CHANCE»;
§ організувала та підготувала учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі з IT та кіберспорту «ITalent». Крамаренко Владислав та Онул Анастасія пройшли до фіналу та посіли 2 та 3 місця.

Вчитель інформатики Єрмаков Д.О.:

§ організував участь учнів гімназії у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»;
§ проводить заняття гуртка «Робототехніка»;
§ організував чотири екскурсії гуртківців в ЦДПУ ім. В.Винниченка, ЦНТУ на кафедру агрономії, військову частину та в Льотну академію Національного авіаційного університету;
§ організував участь команди у ІV Міжнародному фестивалі робототехніки «FERREXPO ROBOT FEST». Старенька Катерина, учениця 10 класу, посіла ІІ місце в номінації «Автономне робо сумо»;
§ організував участь команди у фестивалі «Interpipe TechFest», м. Дніпро. Команда з учнів 10 класу (Бондаренко Богдан, Старенька Катерина, Вербовська Єва) стали лауреатами фестивалю;
§ організував участь команди у Всеукраїнському конкурсі з ІТ та кіберспорту «ITalent». У фіналі конкурсу, якій відбувся у м. Київ ІІ місце посів Крамаренко Владислав, учень 9 класу у номінаціях «Програмна розробка» та «Комп’ютерна гра», ІІІ місце посіла Онул Анастасія, учениця 9 класу у номінації «Відеомонтаж»;
§ підготував та видав шкільний альманах «Знання – це сила!» № 1 (111). Тема: «Соціальні мережі»;
§ в рамках підготовки до фестивалю FLL проведено чотири екскурсії в ЦДПУ ім. В.Винниченка, та Льотну академію Національного авіаційного університету, ЦНТУ на кафедру агрономії, на радіозавод «Радій», у військову частину. Також проведено скайп-зустріч із учасником програми “Mars One”;
§ організував та підготував учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі з IT та кіберспорту «ITalent». У 5 сезоні конкурсу ITalent Крамаренко Влад, учень 9 класу, здобув І місце;
§ підготував учнів до Міжнародного конкурсу створення комп’ютерних ігор “Global Game Jam”, де вибороли 2 місце Шкаленко Ганна, Любаненко Олександра та Бабкіна Марина. Та спеціальну відзнаку від журі – команда 10 класу: Старенька Катерина, Бондаренко Богдан, Вербовська Єва, Кукурудза Єва, Ходюкова Катерина, Полонська Катерина, Бєлік Марія;
§ підготував участь в обласному командному конкурсі з робототехніки у складі двох команд «Robo-Legion» – Старенька Катерина, Полонська Катерина, Гарбар Матвій, «Sleep Team» – Покідько Андрій, Покідько Ігор, Тимченко Марія. В особистих змаганнях посіли І місце в категорії «Автономне робо сумо» – Старенька Катерина та І місце в категорії «Кегельринг» - Гарбар Матвій, в категорії «Слалом» Полонська Катерина посіла IV місце, що дозволило зайняти І командне місце;
§ організував участь учнів в обласному конкурсі з робототехніки та 3D моделювання у м. Дніпро в складі Щур Влада та Волканова Анастасія, учениці 11-2 класу;
§ організував участь та виступ на симпозіумі «Робототехніка, 3D моделювання та захист авторських прав», де представили свій досвід у робототехніці, м.Кропивницький;
§ організував участь учнів у Полтавському обласному конкурсі з робототехніки «Роболаб» у складі 3 команд «Robo-Legion» – Старенька Катерина, «SleepTeam» – Полонська Катерина, Гарбар Матвій, «RoboSmile» – Комін Іван, Тимченко Марія. Де команда «SleepTeam» посіла 3 місце;
§ підготував учнів до виступу у конкурсі FLL у півфіналі, що проходив у м.Кропивницькому, в Льотній академії Національної авіаційного університету України, де команда пройшла до фіналу. У квітні організував участь у фінальній частині конкурсу, де команда «Robo-Legion» посіла ІІ місце в номінації «Презентація проекту».

Вчитель інформатики Захарова О.В.:

§ 6 грудня в рамках проекту «Година коду» провела інтерактивний урок «Інформатика має бути цікавою»;
§ організувала участь учнів у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет» (24 учня здобули дипломи І-ІІІ ступенів);
§ з нагоди Дня Безпечного Інтернету 2019 з учнями 11-х класів приєдналися до онлайн-уроку на YouTube каналі Спільноти Програми Академій Cisco в Україні;
§ організувала участь учнів у ІІІ Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На Урок».

Вчитель основ здоров’я Ліфер О.А.:

§ провів інтелектуальну гру «Ключі від форту «Безпека». Тема: «Надзвичайні ситуації», 6 клас;
§ провів інтелектуальну гру «Ключі від форту «Безпека». Тема: «Харчування підлітка», 7 клас;
§ провів інтелектуальну гру «Ключі від форту «Безпека». Тема: «ВІЛ-СНІД», 9 клас;
§ провів інтелектуальну гру «Ключі від форту «Безпека». Тема: «ВІЛ-СНІД – виклик людству», 10 клас;
§ провів інтелектуальну гру «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», 8 клас.
§ організував проведення 5 тижнів безпеки життєдіяльності:
- «Молодь за безпеку дорожнього руху»;
- «Мала іскра – великий вогонь»;
- ІІ етап Тижня безпеки дорожнього руху «Молодь за безпеку дорожнього руху»;
- «Без здоров’я – немає щастя!»;
- «У дорожніх правил канікул немає».
§ організував участь учениці 9 класу Малої Олени у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті – життя у безпеці» Учениця 9 класу Мала Олена посіла ІІ місце у Всеукраїнському етапі цього конкурсу;
§ підготував та видав шкільні альманахи «Знання – це сила!» № 3 (113). Тема: «Не дай СНІДу шанс!», № 7 (117). Тема: «Цивільний захист населення».

Вчитель образотворчого мистецтва та музичного виховання Гаркавець Л.В:

§ організувала участь учнів 5-8 класів у міському конкурсі «Моє рідне місто» (три І місця, одне ІІІ місце);
§ організувала виставки малюнків: «Барви осені», «Зимова казка»;
§ провела конкурсні програми у 5-7 класах «Вгадай мелодію».

Вчитель фізичного виховання Зеленецька О.О.:

§ провела бесіди з учнями на тему: «Історія виникнення гімнастики», «Фізкультурні заходи в режимі навчального дня школяра. Правила їх виконання»;
§ провела дві спортивно-розважальні програми «Козацькі розваги» та «Козаченьки молоденки»;
§ провела День фізичної культури та спорту у ГНТН;
§ провела І етап фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт»;
§ була керівником команд ГНТН на змаганнях: «Козацький гарт»;
§ організувала участь учнів у міських змаганнях з настільного тенісу;
§ організувала участь учнів у міських змаганнях з легкої атлетики «Старти надій».

Вчитель трудового навчання Миценко М.Є.:

§ організувала та провела виставку «Новорічній інтер’єр» (топіарії та новорічні композиції);
§ організувала участь учнів у міському етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічний сувенір» та «Новорічна композиція» (ІІ місце – Смиченко Олга, 8 клас);
§ організувала виставки робіт учнів «Пасхальний виріб» та «Декупаж годинників».

Бібліотекар Петрова Л.О.:

§ підготувала та видала шкільний альманах «Знання – це сила!» № 6 (116). Тема: «Містичний Гоголь».
Проведено бібліотечні уроки:
§ «Знайомство з бібліотекою» (вересень, 5 кл.);
§ «Довідковий апарат книги» (вересень, 7 кл.);
§ «Бібліотечно-бібліографічні покажчики. Списки літератури» (вересень, 8 кл.);
§ «Види каталогів та історія їх виникнення» (жовтень, 8 кл.);
§ «Історія створення книги» (листопад, 5 кл.);
§ «Вибір книги у бібліотеці» (листопад, 5 кл.);
§ «Структура наукової книги» (листопад, 7 кл.);
§ «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» (грудень, 5 кл.);
§ «Енциклопедії – основні довідкові видання» (грудень, 7 кл.);
§ «Три мудреці» (грудень,6 клас);
§ «Виникнення книгодрукування на Україні» (січень,7 клас);
§ «Мандрівка на Книгольоті» (січень,5 клас);
§ «Періодичні видання для підлітків» (січень, 6 клас);
§ «Алфавітний та систематичний каталоги» (лютий, 8 клас) ;
§ «Щоб книжка довше жила» (лютий, 5 клас);
§ «Комп’ютерна бібліотека» (лютий, 9 клас);
§ «Методи самостійної роботи з книгою» (березень, 9 клас);
§ «Основні елементи книги» (березень,7 клас);
§ «Відгук про книгу» (травень, 6 клас).
Провела виховні заходи:
§ До всесвітнього Дня художника виховний захід «Акварелі душі» (жовтень, 11-1 клас);
§ День інформації (листопад, 5-11 класи);
§ До Дня української писемності та мови година української мови «Найбільший скарб» (листопад, 5 клас);
§ До Дня прав людини «Правова культура учнів» бесіда з елементами гри (листопад, 8 клас);
§ До 180- річчя з Дня народження Івана Нечуй-Левицького літературна година «Зустрічі з Нечуєм» (листопад, 11-2 клас);
§ Урок-подорож «Права людини в казці «Дюймовочка» (грудень,7клас)
§ До 140-річчя з Дня народження О.Олеся літературна презентація творчості поета «Співець краси і сили» (грудень, 10 клас);
· До 250-річчя з Дня народження І. Крилова літературна година «Байкар – як дзеркало сучасності» (лютий, 5 клас);
· До Всесвітнього дня поезії конкурс читців творів сучасних поетів (березень, 11-1 клас);
· До Всесвітнього Дня котів година спілкування «Брати наші менші» (березень, 5 клас).
Підготувала книжкові виставки:
§ «Олімпійський горить в серцях вогонь». До Дня фізичної культури і спорту, вересень;
§ «Серце віддане дітям». До 100-річя з Дня народження Василя Сухомлинського, вересень;
§ «З глибини віків плекалась мова». До Дня української писемності та мови, листопад;
§ «Про СНІД на повен голос». До місячника правового виховання, листопад;
§ «Вже перший сніг кружляє над землею». До зустрічі зимових свят, грудень;
§ Виставка нових надходжень до бібліотеки, січень;
§ «Кращої, ніж рідна, мови не буває». Книжкова виставка до Дня рідної мови, лютий;
§ Книжкова виставка до Всесвітнього Дня поезії «Поезія - це музика душі»;
§ «Пророче слово Кобзаря». Книжкова виставка до Дня вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, березень;
§ «Подвигом уславлені». Книжкова виставка до Дня вшанування пам’яті загиблих українців у другій світовій війні, травень;
Інші проведені заходи:
§ Оформлення стенду «Школа добрих вчинків»;
§ Книжкова виставка «Серце віддане дітям»;
§ Радіобесіда «Василь Олександрович Сухомлинський»;
§ Позакласний захід «Калейдоскоп завдань за творами В.Сухомлинського», 6 клас;
§ Літературна вікторина «Що нас робить Людьми?», 5 клас;
§ Демонстрація відеофільмів про життя та творчий спадок В.Сухомлинського (5-11класи);
§ Робота з творами В. Сухомлинського на уроках української мови, 6 клас);
§ Зустріч з бібліотекарями обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка. Тема зустрічі: «Сухомлинський – дітям», 6 клас;
§ Конференція «Неперевершений педагог-новатор», 11-1клас;
§ Конкурс малюнків за творами В.Сухомлинського, 5 клас;
§ Майстерня юних казкарів, 5 клас;
§ Презентація книг про здоровий спосіб життя, січень, 6 клас;
§ «Якщо хочеш бути здоровим» бесіда, показ та обговорення відеороликів про здоровий спосіб життя, січень, 5 клас;
§ День інформації «Безпека довкілля» до проведення в гімназії екологічного місячника, квітень, 5-11 класи;
§ Засідання школи молодого бібліотекаря. Тема заняття «Організація каталогів та картотек в шкільній бібліотеці», квітень, шкільні бібліотекарі м. Кропивницького;
§ Рейд-перевірка стану підручників, січень, 5-11 класи.
У 2018-2019 н.р. у закладі було проведено 5 тижнів безпеки життєдіяльності:
§ Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Молодь за безпеку дорожнього руху» з 10 по 14 вересня 2018 р.;
§ Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «Мала іскра – великий вогонь!» з 05 по 09 листопада 2018 р.;
§ ІІ етап Тижня безпеки дорожнього руху «Молодь за безпеку дорожнього руху» з 12 по 18 листопада 2018 р.;
§ Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності «Зробимо життя безпечним!» з 15 по 19 квітня 2019 р.;
§ Тиждень знань Правил дорожнього руху «У дорожніх правим канікул немає!» з 24-29 травня 2019 р.
Представники учнівського самоврядування допомагали організовувати вихователям та вчителю фізичного виховання спортивні змагання у гімназії, під час організованих виходів та виїздів за межі закладу.

У навчальному році відбулись наступні подорожі та екскурсії:

§ екскурсія у с. Цибульове, Знам’янського району Кіровоградської області «Гайдамацька Січ»;
§ екскурсія до м. Кривий Ріг «Промисловий центр України»;
§ подорож до Одеси «Місто - порт»;
§ подорож до Львова та Кракова «Міста-побратими»;
§ подорож до Праги та Дрездена «Богемська рапсодія»;
§ подорож до Києва «Столиця на кручах»;
§ подорож до Львова «Місто Лева»;
§ подорож до Києва «Місто крізь віки»;
§ 2 подорожі до м.Київ з відвідуванням університетів під час «Днів відкритих дверей»;
§ екскурсія до «Картопляної Академії», с. Головківка, Черкаської обл.;
§ екскурсія до заповідника «Хутір «Надія»;
§ екскурсія до Центру планування сім’ї;
§ екскурсія на Всеукраїнський ярмарок «АгроЕкспо-2018»;
§ екскурсія на підприємства ВАТ «Гідросила» та ВАТ «Червона зірка»;
§ екскурсія до економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті;
§ екскурсії команди «ROBO-Legion Kr» гуртка «Робототехніка»:
- в Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка на фізико-математичний факультет;
- в Льотну академію Національного авіаційного університету;
- у військову частину місцевого гарнізону;
- у Центральноукраїнський національний технічний університет на кафедру «Агрономія»;
- на науково-виробниче підприємство «Радій».

Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, вихователі організували відвідування 38 музеїв у Києві, Львові, Полтаві, Мінську, Лодзі, Кропивницькому, Одесі, Кіровоградській та Черкаській областях.

У 2018-2019 н.р. учні ГНТН взяли участь у фестивалях та конкурсах:
§ VІІІ Міжнародному фестивалі «Фолькові інспірації», Лодзь, Польща (керівник команди - Ліфер О.А.). Учениця 11-1 класу Шлапак Милана посіли ІІ місце у номінації «Відео», Учениця 11-1 класу Руденко Аліна отримала ІІ у номінації «Фото», учениця 11-1 класу Тарасенко Олександра диплом «Відзнака журі» у номінації «Фото».
§ Міжнародному культурному проекті «BY@FEST», який пройшов у м.Мінськ, Республіка Білорусь. І місце посіли фотороботи Подобінської Катерини, учениці 11-1 класу та Сіденко Поліни, учениці 11-2 класу, ІІІ місце посіли фотороботи Руденко Аліни, учениці 11-1 класу та Гордієнко Юлії, учениці 11-2 класу.
§ ХХV Міжнародному дитячому фестивалі дитячої демократії, творчості та преси «Золота осінь Славутича 2018», місто Славутич, Київської області (керівник команди - Ліфер О.А.). За підсумками конкурсних днів – у номінації «Відео» - спецпремія (Шлапак Милана, Дьяченко Дмитро), у номінації «Фото» - спецпремія (Тарасенко Олександра, 11-1 клас); у номінації «Вокал» - ІІ місце (Карпенко Вікторія, 9 клас), у номінації «Хореографія» - ІІ місце (Гриценко Юлія, 11-2 клас).
§ ІV Міжнародному фестивалі робототехніки «FERREXPO ROBOT FEST». Старенька Катерина посіла ІІ місце в номінації «Автономне робо сумо».
§ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ місце – Бевз Валерія, учениця 8 класу;
§ Фестивалі «Interpipe TechFest», м. Дніпро. Команда з учнів 10 класу (Бондаренко Богдан, Старенька Катерина, Вербовська Єва) стали лауреатами фестивалю.
§ IV Всеукраїнському конкурсі з ІТ та кіберспорту «ITalent». У фіналі конкурсу, якій відбувся у м. Київ ІІ місце посів Крамаренко Владислав, учень 9 класу у номінаціях «Програмна розробка» та «Комп’ютерна гра», ІІІ місце посіла Онул Анастасія, учениця 9 класу у номінації «Відеомонтаж».
§ Відбірковому турнірі Міжнародного проекту FIRST LEGO League , який відбувся у Кропивницькому у грудні 2018 року. Команда з 8 учнів та 2 педагогів єдина з команд області пройшла у Фінал;
§ Міському конкурсі малюнків «Моє рідне місто», І місце посіли робити Ільницької Варвари, учениці 8 класу, Якубінського Євгена, учня 5 класу та Почтар Крістіни, учениці 6 класу. ІІІ місце посіла робота Бовтун Анастасії, учениці 10 класу.
§ Фіналі Міжнародного проекту FIRST LЕGO League, який відбувся під час фестивалю «РобоФест – більше, ніж роботи». Команда з 10 учнів та 2 педагогів посіла ІІ місце у конкурсі «Презентація проекту»;
§ V Міжнародному фестивалі-конкурсі «Нові вершини», який відбувся на початку квітня 2019 року у м.Мінськ, Республіка Білорусь. ІІ місце у номінації «Вокал» посіла Карпенко Вікторія, учениця 9 класу, ІІІ місце – Романенко Анастасія, учениця 8 класу, ІІ місце у номінації «Спортивний танець» посіла Ткачова Анастасія, учениця 8 класу.
§ XVII Міжнародному фестивалі-конкурсі «Прес-Весна на Дніпрових схилах» взяла участь команда з 3 учнів та педагога. Учні стали лауреатами Фестивалю, а керівник – заступник директора ГНТН Ліфер О.А. отримав Подяку від Спілки журналістів України.
§ Міжнародному фестивалі з ІТ-технологій «Global Game Jam» взяли участь дві команди. Одна виборола ІІ місце (Шкаленко Ганна, Любаненко Олександра та Бабкіна Марина, учениці 11-2 класу). Друга команда отимала спеціальну відзнаку від журі (Старенька Катерина, Бондаренко Богдан, Вербовська Єва, Кукурудза Єва, Ходюкова Катерина, Полонська Катерина, Бєлік Марія, учні 10 класу).
§ V сезоні конкурсу «ITalent» Крамаренко Влад, учень 9 класу, виборов І місце.
§ Обласному командному конкурсі з робототехніки у складі двох команд «Robo-Legion» (Старенька Катерина, Полонська Катерина, Гарбар Матвій) та «Sleep Team» (Покідько Андрій, Покідько Ігор, Тимченко Марія). В особистих змаганнях посіли І місце в категорії «Автономне робо сумо» – Старенька Катерина та І місце в категорії «Кегельринг» - Гарбар Матвій, в категорії «Слалом» Полонська Катерина посіла 4 місце, що дозволило зайняти І командне місце.
§ Обласному конкурсі з робототехніки та 3D моделювання у м. Дніпро взяли участь Щур Влада та Волканова Анастасія, учениці 11-2 класу. Вони стали лауреатами конкурсу.
§ Обласному турі олімпіади з економіки економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті. Любаненко Олександра, учениця 11-1 класу посіла ІV місце та отримала цінний подарунок.
§ Обласному конкурсі з робототехніки «Роболаб» у м.Полтава у складі 3 команд «Robo-Legion» (Старенька Катерина), «SleepTeam» (Полонська Катерина, Гарбар Матвій), «RoboSmile» (Комін Іван, Тимченко Марія). Команда «SleepTeam» посіла 3 місце.

Вийшло 9 випусків альманаху «Знання – це сила!» за участю педагогів та учнів гімназії з правознавства, інформатики, основ здоров’я, зарубіжної літератури, географії, біології та інформаційних технологій. Один випуск підготовила бібліотекар закладу.

Соціально-психологічна служба закладу виконувала покладені на неї обов’язки у повному обсязі.

Основною метою діяльності психологічної служби навчального закладу було забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Проблема, над якою працював практичний психолог: «Формування комунікативної компетентності учнів шляхом проведення тренінгових занять».

Основною метою діяльності психологічної служби навчального закладу є забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості учнів, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Реалізація поставленої мети передбачала виконання наступних завдань:

§ здійснення психологічного супроводу процесу пристосування п’ятикласників до навчання в основній школі (виявлення дітей, які мають труднощі в адаптаційний період; консультування педагогів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з даною категорією дітей).
§ виявлення дітей з високим інтелектуальним потенціалом, талановитих і творчо обдарованих; проведення корекційно-розвивальної роботи та надання індивідуальних психологічних консультацій для таких учнів і їх батьків;
§ забезпечення психологічного супроводу розвитку підлітків: стимулювання їх до саморозвитку та самовиховання, надання консультацій з особистісних проблем, допомога в кризових ситуаціях;
§ дослідження професійних нахилів, інтересів, здібностей старшокласників, проведення профорієнтаційних бесід та ігор, індивідуальних профконсультацій;
§ проведення просвітницької роботи спрямованої на формування усвідомленої мотивації щодо реалізації здорового способу життя;
§ попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків шляхом формування здорового психологічного клімату в учнівських колективах, психологічного консультування педагогів, батьків;
§ забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
§ забезпечення психологічного супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, їх батьків;
§ здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Діяльність психологічної служби проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: діагностика, корекція, профілактика, консультування, просвіта.

Діагностична робота була спрямована на:
§ визначення особливостей психічного розвитку учнів;
§ виявлення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
§ дослідження специфіки міжособистісних стосунків в учнівських колективах;
§ сприяння професійному вибору учнів з урахуванням їхніх нахилів, інтересів, здібностей.
Протягом навчального року проводилися наступні дослідження:
§ визначення особливостей міжособистісних стосунків (учні 5-11 кл.);
§ вивчення адаптації учнів до навчання у середній школі (учні 5 класу, педагоги, батьки);
§ вивчення здібностей, обдарованості учнів (учні 5 класу, педагоги);
§ вивчення особливостей формування індивідуально-типологічних рис та емоційно-вольової сфери особистості (учні 5-9 класів);
§ вивчення професійних здібностей, нахилів учнів (учні 9-11 класів);
§ дослідження готовності випускників до здачі ЗНО (учні 11 класу);
§ вивчення обізнаності учнів щодо проблеми торгівлі людьми (учні 9-10класів);
§ моніторингове дослідження проведеної профілактичної роботи з учнями щодо здорового способу життя (учні 7-10 класів).

Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями психолога та включала індивідуальну та групову форми.

Профілактична, розвивальна робота, яка проводилася передбачала своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості учня, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі; формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки.

Психологічною службою протягом навчального року були проведені:

§ практичні заняття спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі;
§ корекційно-розвивальні заняття з учнями: «Я – п’ятикласник»;
§ розвиваючі заняття спрямовані на розвиток творчих здібностей, пізнавальної та емоційно-вольової сфери учнів;
§ корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження рівня тривожності шляхом розвитку навичок саморегуляції та керування образним мисленням;
§ корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження ступеня агресивності, формування толерантності та конструктивних форм поведінки;
§ заняття з учнями випускних класів «Емоційна готовність до ЗНО, ДПА».

Тренінгові заняття, бесіди:

§ «Доброта і щирість у твоєму серці», «Друзі у нашому житі», «Конфлікт та шляхи його подолання», «Я та інші», «Кожна людина гідна поваги» (5-11 класи);
§ «Обери безпечний шлях», «Формування навичок здорового способу життя», «Заради майбутнього», «Поведінка і ризики», «Прояви турботу й толерантність» (5-11 класи);
§ «Знаємо та реалізуємо свої права», «Володіти собою – найбільша влада», «Я несу відповідальність за свої вчинки» (5-11 класи);
§ «Людина – не товар», «Як не потрапити в тенета торгівця людьми» (9-11класи);
§ «Відчути радість життя», «Життя – найвища цінність людини», «Як знайти вихід зі складної ситуації», «Спасибі за життя!» (5-11класи);
§ «Дружба й кохання в житті кожного з нас», «Ми схожі, але ми різні», «Два світи», «Моє майбутнє доросле життя» (7-11 класи);
§ «Безпечний Інтернет – створи його для себе» (5-11 класи).

Консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:
§ «Запобігання жорстокій поведінці в учнівському середовищі»;
§ «Стратегії розв’язання конфліктних ситуацій»;
§ «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків»;
§ «Формування емоційно здорової особистості учня ».

Психологічна просвіта передбачала виступи на батьківських зборах та педагогічних радах:

Тематика виступу Цільова аудиторія
1. «У сім’ї – п’ятикласник» Батьки
2. «Організація процесу адаптації учнів 5 класу» Педагоги
3. «Вплив сімейного виховання на емоційну сферу дитини» Батьки
4. «Особливості адаптації учнів 5 класу до навчання в основній школі» Педагоги
5. «ЗНО. Як підтримати випускника?» Батьки
6. «Проблема булінгу в освітньому процесі» Педагоги

Протягом навчального року відбувалася заходи у співпраці з громадськими організаціями:

§ представництво Міжнародної громадської організації «А21» в рамках профілактичної роботи з протидії торгівлі людьми;
§ Центр психологів-практиків м. Кропивницький.

Фахівці соціально-психологічної служби взаємодіяли з Кіровоградським МВ УМВС України у Кіровоградській області з метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

Протягом навчального року не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню функціональних обов’язків працівниками психологічної служби. Адміністрацією закладу забезпечено всі необхідні умови для продуктивної діяльності.

Діяльність соціального педагога проводилася на основі розробленого плану за відповідними напрямками: психодіагностика, корекційно- відновлювальна та розвивальна робота, консультативна, психологічна просвіта, профілактика.

Діагностична робота

Протягом навчального семестру проводилися наступні дослідження:

§ Вивчення рівня шкільної тривожності за методикою Філіпса (6 клас);
§ Визначення рівня агресивності Басса-Даркі (6 клас);
§ Вивчення особливостей реагування у конфліктних ситуаціях за методикою К.Томаса (7, 10 класи);
§ Виявлення ставлення учнів до насилля та його проявів в дитячому середовищі (6 -7 класи);
§ Вивчення ставлення учнів до здорового способу життя (6, 7, 8 класи);
§ Вивчення ціннісних орієнтацій у кар’єрі (учні 10 класу);
§ Вивчення агресивної поведінки за опитувальником Л.Г.Почебут (7-8 класи);
§ Вивчення мотивації навчання та емоційного відношення до навчання Прихожан (7-8 класи);
§ Тест на виявлення лідерських здібностей (7-8 класи).

Корекційна робота з дітьми проводилася за результатами діагностики, за запитом батьків та педагогів, за спостереженнями соціального педагога та включала індивідуальну та групову форми.

Основними напрями корекційної роботи в навчальному закладі були наступні:

- корекційно-розвивальні заняття культури спілкування,налагодження стосунків,поліпшення психологічного клімату в класі;
- розвивальна робота з дітьми на різних вікових етапах (розвиток емоційної, пізнавальної, комунікативної, особистісної сфер);
- корекційно-розвивальна робота з дітьми «групи ризику»;
- індивідуальна робота у психотравмуючих ситуаціях.

Профілактична, розвивальна робота, яка проводилася передбачала своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо.

Соціальним педагогом було проведено:

§ практичні заняття з елементами тренінгу спрямовані на удосконалення навичок спілкування та поліпшення міжособистісних стосунків в учнівському колективі «Я серед людей»;
§ розвиваючі заняття спрямовані на розвиток творчих здібностей, пізнавальної та емоційно-вольової сфери учнів;
§ корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження ступеня агресивності, формування толерантності та конструктивних форм поведінки;
§ корекційно-розвивальні заняття спрямовані на зниження рівня тривожності шляхом розвитку навичок саморегуляції та керування образним мисленням;
§ тренінг з формування правового світогляду учнів «Права дітей та неповнолітніх»;
§ тренінгові заняття та орієнтація на здоровий спосіб життя. Бесіда «Здоров’я та здоровий спосіб життя»;
§ виховний захід «Духовні цінності та життєві пріоритети в сучасному суспільстві»;
§ тренінгові заняття:зпошукушляхів розв’язання конфліктних ситуацій
§ виховна година «Цінність та сенс життя»;
§ виховна година «Як не стати жертвою злочину»;
§ виховна година «У світі професій»;
§ тренінг «Навички ненасильницького спілкування»;
§ тренінг «Твоє здоров’я в твоїх руках»;
§ виховна година «Куріння велике лихо»;
§ виховна година «ВІЛ та СНІД та його небезпека»;
§ тренінгові заняття «Мій клас».

Консультативна робота включала в себе надання індивідуальних та групових консультацій педагогічним працівникам, учням та батькам.

Групове консультування педагогів передбачало відповідну тематику:

§ «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості»;
§ «Співпраця з родиною»;
§ консультування вчителів за вимогою.

Групове консультування батьків передбачало відповідну тематику:

§ «Стилі батьківського виховання»;
§ «Виявлення жорстокого поводження з дітьми» (профілактика насилля в сім’ї);
§ Консультування батьків за вимогою.

Вихователі 5-11 класів гімназії активно та систематично проводили роботу з формування всебічно розвинутої особистості – учня гімназії НТН.

Протягом навчального року відбулось 18 зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Протягом навчального року у закладі працювали два гуртка: хореографічний (керівник Ананко Д.А.) та вокальний (керівник Гаркавець Л.В.).

Педагог хореографічного гуртка естрадного танцю у 2018-2019 навчальному році досягнула мету, яка була поставлена: навчити дітей основам танцювального мистецтва, надати їм необхідні навички, знання, навчити оволодівати танцювальною технікою сучасного та народного танцю.

У гуртку 4 групи. Кожна дитина мала можливість розвивати свої природні задатки та музично-хореографічні здібності.

З метою ознайомлення з різними танцювальними течіями були проведені таки бесіди:

§ «Виникнення та розвиток танцювального стиля Модерн»;
§ «Українські стилі народної хореографії»;
§ «Сучасні стилі вуличної хореографії»;
§ «Танцюючий в темноті»;
§ Українські традиції «Народні стилі танцю та їх костюм».

Для глибшого ознайомлення з історією хореографії були проведені бесіди із циклу «Великі хореографи світу», «Майстри балету», «Міжнародний день танцю».

Керівник гуртка провела:

§ відеоперегляд з обговоренням «Майкл Джексон у нас в серцях»;
§ танцювальну гру-вікторину «Осінні викрутаси»;
§ відеоперегляд «Видатні танцівники»;
§ гра-вікторина «В ритмі танцю»;
§ танцювальний міні конкурс «Молоді танцівники»;
§ конкурс «Танцювальна зимова казка»;
§ вікторину «Каталог всесвітніх танців»;
§ новорічну виставу - експеримент «Чарівна квітка»;
§ майстер-клас «Хіп-хоп: що ми про нього знаємо?»;
§ конкурс-вікторину «Національна хореографія світу».

Для більшої зацікавленості учнів проводилися заняття сучасної пластики, стретч-гімнастики, партерної гімнастики.

Оволодіти гуртківцям виразними засобами танцю, розвивати їх танцювальні здібності допомагали 23 хореографічні композиції, які вони вивчали у навчальному році: «Зберегти любов», «Наше майбутнє», «Добрий ранок», «Все буде добре», «Мафія», «Почуття», «Святковий», «Україна – це ти», «Скрилекс», «Важливо», «Мафія», «Книжки», «Uptown Funk», «Не дитячий час», «В ритмі серця», «Квіти», «Танок іграшок», «Індія», «Флеш-моб», «Мама», «Бешкетники», «Діти світла», «Новорічне диво».

Керівник вокального гуртка Гаркавець Л.В. працювала над проблемою: «Зв’язок гармонії звуків і фарб у музичному та образотворчому мистецтві».

У навчальному році було вивчено 32 пісні, які брали участь в оформленні більшості класних та загальношкільних заходів (14 заходів): «Дзвіночки», «Дитинства світ», «Безмежність», «Я літаю», «Кохання», «Зимова казка», «Вчителька», «Пісня про батьків», «Ми разом!», «Ця пісня», «Казка», «Я закохалася», «Дякую тобі», «Випускний», «Свято Різдва», «Пісня на добро», «Човен», «Пісня про маму», «Всі ми», «Кришталевий сніг», «Мамине свято», «Життя», «Україно моя, серед тисяч доріг», «Оберіг», «Мамочка моя», «Пока ты был молодым», «Тримай!», «Веселкова», «Подари мне чудо Рождества», «Бубенцы», «Білим снігом», «Святий Миколай».

Керівник гуртка провела:

§ Розваги: «Золота осінь», «У країні «Музлянді», «Веселкова пісня», «Мелодія моєї душі»,«Новий рік на поріг», «Білим снігом землю замело», «Щедрик, щедрик», «Разом зі мною», «Весняна палітра голосів».
§ Конкурси: «Осіння Зоряна година», «Україна - єдина», «Вишиваночка», «Вгадай мелодію», «Святий Миколай», «Новорічний віночок українських пісень», «Добрий вечір, тобі…», «Подаруй мені свято Різдва», «Весняна капель», «Вишиванка, моя, вишиванка!».
Вихователі докладають багато зусиль, щоб виховувати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя, здатних не пливти за течією, а йти обраним шляхом.

З 2009 року у гімназії проводиться рейтингове оцінювання участі класів у класних та позакласних заходах.

У І семестрі учні класів набрали:

5 клас – 73 бали.
6 клас – 73 бали.
7 клас – 57 балів.
8 клас – 119 балів.
9 клас – 119 балів.
10 клас – 79 балів.
11-1 клас – 87 балів.
11-2 клас – 79 балів.

У ІІ семестрі учні класів набрали:

5 клас – 69 балів.
6 клас – 77 балів.
7 клас – 99 балів.
8 клас – 152 бали.
9 клас – 140 балів.
10 клас – 132 бали.
11-1 клас – 91 бал.
11-2 клас – 75 балів.

Разом за навчальний рік:

5 клас – 142 бали.
6 клас – 150 балів.
7 клас – 156 балів.
8 клас – 271 бал.
9 клас – 259 балів.
10 клас – 211 балів.
11-1 клас – 178 балів.
11-2 клас – 154 бали.

Лідерами рейтингу стали учні 8, 9 та 10 класів (вихователі Туз Т.А., Карпуніна Р.І. та Боса О.В.). Перше місце посіли учні 8 класу (вихователь Туз Т.А.).

Завдяки Інтернет-порталу «Щоденник» учні та батьки мають можливість спостерігати за рівнем успішності вихованців нашої гімназії.

У навчальному році систематично проводилась робота з інформування дітей та батьків про заходи, що відбуваються у навчальному закладі. За цей період було створено 140 інформаційних оголошень, завантажено близько 1800 фотографій та 18 відеозаписів. Загалом на сайті гімназії можна переглянути 365 відеофайлів та близько 19000 фотографій, які ілюструють навчальний та виховний процеси у гімназії.

Гімназія підтримує партнерські зв’язки зі школами – партнерами:

· Губівською ЗОШ Компаніївського району Кіровоградської області;
· Рівненською гімназією «Гармонія» Рівненської міської ради;
· Харківським ліцеєм №161 «Імпульс» Харківської міської ради;
· Ченстоховською гімназією №8, м.Ченстохова, Республіка Польща.
Кiлькiсть переглядiв: 1460

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.